Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Philstories - ontroerende, opbeurende en emotionele verhalen uit Mariaberg

[Opus 9 | 04 april 2024] Op woensdag 3 en donderdag  4 april 2024 vond in Opus 9 in Maastricht Philstories plaats: een avond vol persoonlijke verhalen van inwoners van Mariaberg gecombineerd met muziek van een 39-koppig orkest van Philzuid.

Eve preuve veur 't duuster

De avonden met een duur van ruim één uur kunnen met recht een groot succes genoemd worden. Persoonlijke verhalen met een lach en een traan recht uit het hart van inwoners van Mariaberg. Persoonlijk en onverbloemd. Pijn, vreugde, geluk en pech wisselden elkaar af met muziek van een live orkest. Dát is geen alledaagse kost voor de meeste van onze buurtbewoners.

Philstories brengt buurtbewoners samen, laat hen luisteren naar het verhaal van anderen en brengt klassieke muziek laagdrempelig binnen handbereik. Dat een kaartje bovendien gratis beschikbaar wordt gesteld voor inwoners van Mariaberg is een mooi gebaar. Vol zat Opus 9 - de voormalige Sint Theresiakerk - niet, maar elke gast genoot avond vol overtuiging. Dat kan ook niet anders, want wie wild mocht op het podium naast de musici plaatsnemen. Het merendeel koos daarvoor.

Uit het (volks)leven gegrepen

Tijdens deze avonden vertelde een moeder over haar dochter die 10 jaar geleden overleed na een ziekbed. Het gemis en de leegde werden na haar verhaal verwoord door bijpassende muziek die meer kon spreken dan 1000 woorden dat kunnen. Ook opmerkelijk was het verhaal van een oudere heer die met ruim 90 jaar wekelijks vrijwilligerswerk verricht in de instelling voor dementerenden waar ook zijn vrouw verbleef tot aan haar overlijden. Met 33 achterkleinkinderen beschikte hij - zoals in zijn verhaal naar voren kwam - over een 'gouden piemel'. Net als in het echte leven nemen inwoners uit Mariaberg geen blad voor de mond.

Meegezogen in live orkestoptreden

Elk verhaal was deze avonden het vertellen waard. Elke live gespeelde muziek bezorgde de aanwezigen kippenvel. Geen virtual surround kan tegen een live orkest op, waar je ook nog eens tussenin mag plaatsnemen. Favorieten deze avond waren de medley van Benny Neyman, filmmuziek van 'The pirates of the Carribbean' en een carnavalsmedley waarbij gretig werd meegezonden en geklapt.

Niet het héle verhaal

Kwam alles aan bod tijdens deze avond? Nee niet alles. Met name deelbuurt Blauwdorp heeft jaren geleden onder huisdealers en het geweld en de criminaliteit die daarbij kwamen kijken. Dat weten alle bewoners van Mariaberg die er al even wonen. Het gaat nu gelukkig beter. Desondanks hebben we de afgelopen jaren wederom enkele malen het landelijke nieuws gehaald met (andersoortige) incidenten. Voor de volledigheid was het sjiek geweest om dit hoofdstuk uit ons verleden een plaatsje te geven op het podium.  Al was het maar om te benadrukken van hoeverre we gekomen zijn vandaag.

Unieke belevenis

Deze zinderende avonden zouden verplicht elk jaar moeten plaatsvinden. Als er één manier is om cultuur en volkswijk met elkaar in de echt te verbinden dan is het tijdens een avond met persoonlijke verhalen en live orkestmuziek. De toegang was bovendien gratis voor inwoners van Mariaberg. Het zijn welhaast geen woorden om te beschrijven hoe de sfeer was: je moest er écht bij zijn. Een poging daartoe: het was intiem, gezellig, persoonlijk, ontroerend én professioneel uitgevoerd. De sfeer was uitnodigend. Het gevoel van de avond weerspiegelde het sentiment van 'deze is voor jullie Mariabergers. Wees trots op jullie wijk, jullie verhalen en jullie verbindende kracht als buurtbewoners.'

Verloren straatnaam

Welke andere wijk in Nederland kan trots meezingen op een eigen nummer, het prachtige 'Trök nao Blouwdörrep'? Dit lied wordt ook gewaardeerd door mensen die geen woord dialect spreken. De emotie van Benny Neyman over zijn oude buurt spat er vanaf en wordt herkend door bewoners die een sterke verbondenheid voelen met hún buurt. Natuurlijk respecteren we de wensen van zijn nabestaanden. Maar aan het eind van de rit is het jammer dat er geen straat naar hem wordt vernoemd in deelbuurt Blauwdorp. Al was het maar voor de generaties die zich over vele jaren zouden afvragen wie de naamgever toch was van de Benny Neymanweg. Wie weet immers nog wie Gerard van Werm (priester) was of Meester Ulrich (edelsmid)? Op deze manier wordt de geschiedenis bewaard.

Voor herhaling vatbaar

Als je er niet bij was heb je een prachtige ervaring gemist. Volgend jaar weer? Op één voorwaarde: als deze avonden populairder worden moeten inwoners uit onze wijk ruim voorrang krijgen om deze bij te wonen. Het is in de eerste plaats hún verhaal om te vertellen en hún verhaal om te horen.

In bovenstaande aflevering is er ook aandacht voor Philstories 2024 editie Mariaberg. The episode above also features Philstories 2024 Mariaberg edition.

Philstories - touching, uplifting, and emotional stories from Mariaberg

[Opus 9 | April 4, 2024] On Wednesday, April 3, and Thursday, April 4, 2024, Philstories took place at Opus 9 in Maastricht: an evening filled with personal stories from residents of Mariaberg combined with music from a 39-piece orchestra from Philzuid.

Eve preuve veur 't duuster (free translation: to catch a glimpse before dark)

The evenings, lasting over one hour each, can rightfully be called a great success. Personal stories with laughter and tears straight from the hearts of Mariaberg residents. Personal and unfiltered. Pain, joy, happiness, and misfortune intermingled with music from a live orchestra. This is not everyday experience for most of our neighborhood residents.

Philstories brings neighbors together, allows them to listen to each other's stories, and makes classical music easily accessible. The fact that tickets are also provided free of charge to Mariaberg residents is a kind gesture. Opus 9 - the former St. Theresia Church - was not packed, but every guest enjoyed the evening wholeheartedly. It couldn't be otherwise, as some were invited to sit on stage next to the musicians. The majority opted for this opportunity.

Captured from (everyday) life

During these evenings, a mother shared her story of her daughter who passed away 10 years ago after an illness. The longing and emptiness were expressed after her story through fitting music that could speak more than a thousand words. Also notable was the story of an elderly gentleman who, at over 90 years old, volunteers weekly at the institution for dementia patients where his wife stayed until her passing. With 33 great-grandchildren, he - as his story revealed - possesses a 'golden penis'. Just like in real life, Mariaberg residents don't mince their words.

Engulfed in live orchestra performance

Every story was worth telling these evenings. Every live piece of music gave the attendees goosebumps. No virtual surround can compete with a live orchestra, especially when you can sit right in the middle of it. Favorites of the evening included a medley by Benny Neyman, film music from 'The Pirates of the Caribbean,' and a carnival medley where everyone eagerly sang along and clapped.

Not the whole story

Did everything get covered during this evening? No, not everything. Particularly, the Blauwdorp sub-district dealt with drug dealers years ago and the violence and crime that came with it. All Mariaberg residents who have lived there for a while are aware of this. Thankfully, things are improving now. Nevertheless, in recent years, we have made the national news again several times with (different types of) incidents. To cover the whole story, it would have been respectful to address this chapter from our past on stage. Even if only to emphasize how far we have come today.

A unique experience

These exhilarating evenings should be mandatory every year. If there is one way to unite culture and a working-class neighborhood, it's through an evening of personal stories and live orchestral music. Additionally, admission was free for Mariaberg residents. There are almost no words to describe the atmosphere: you really had to be there. An attempt to do so: it was intimate, cozy, personal, touching, and professionally executed. The atmosphere was inviting. The sentiment of the evening reflected the feeling of 'this is for you, residents of Mariaberg. Be proud of your neighborhood, your stories, and your power to bond as neighbors.'

Lost street name

Which other neighborhood in the Netherlands can proudly sing along to its own song, the beautiful 'Trök nao Blouwdörrep'? This song is also appreciated by people who don't speak a word of dialect. Benny Neyman's emotion about his old neighborhood radiates from it and is recognized by residents who feel a strong connection to their own neighborhood. Of course, we respect the wishes of his relatives. But in the end, it's a pity that there's no street named after him in the Blauwdorp sub-district.If only because in the distant future some will wonder who Benny Neyman was anyway? After all, if it wasn't for the streets named after them, who would stil remember Gerard van Werm (priest) or Meester Ulrich (silversmith)? This way history will be preserved.

Worth repeating

If you weren't there, you missed out on a beautiful experience. Again next year? Only on one condition: if these evenings become more popular, residents from our neighborhood should be given priority to attend. It's primarily their story to tell and their story to hear.