Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

OM eist vijf jaar cel tegen jongerenwerker voor het aanzetten van kwetsbare jongeren tot geweld

Samenvatting

[Mariaberg | vrijdag 16 januari 2024] Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) eist vijf jaar gevangenisstraf tegen een 48-jarige man uit Maastricht. Volgens het OM heeft hij als jongerenwerker van Stichting Trajekt jarenlang jongeren aangezet tot mishandeling en vernedering. Dat zou gebeurd zijn tussen 2007 en 2021. Op basis van het politieonderzoek verdenkt het OM de man van het aanzetten van negen minderjarige en kwetsbare jongens tot het mishandelen en vernederen van drie andere jongens. De gebeurtenissen vonden plaats in de wijk Wittevrouwenveld. Het hoofdkantoor van Stichting Trajekt is gevestigd in de wijk Mariaberg.

De zaak komt aan het rollen in 2021 als een moeder voor straf de telefoon inneemt van haar 14-jarige zoon. Vervolgens treft zij verontrustende chatberichten, foto’s en filmpjes aan tussen haar zoon en de verdachte. De verdachte is op dat moment werkzaam als jongerenwerker bij Stichting Trajekt. De zoon loopt stage bij 'De Soos', een jongerenclub van Trajekt, en komt zo in aanraking met de verdachte. De ouders overhandigen de inhoud van de telefoon aan de politie voor verder onderzoek.

Jarenlange mishandeling

Uit dit onderzoek blijkt dat de verdachte sinds 2007 negen minderjarige jongens heeft aangezet tot het mishandelen en vernederen van drie andere jongens. Hij neemt deze mishandelingen op met zijn telefoon. Een pedagogische methode, beweert de verdachte. Echter daar gaat het OM niet in mee. Het is aannemelijker dat de verdachte plezier beleeft aan de zorgvuldig voorbereide mishandelingen, die hij laat uitvoeren door kwetsbare jongeren. Geen van de jongens heeft er weet van dat het slachtoffer ervan op de hoogte is dat hij mishandeld wordt en daarvoor geld ontvangt. De drie slachtoffers denken op hun beurt dat zij meewerken aan een film of dat de verdachte wil kijken hoe ver de jongens gaan. Hoewel de verdachte niet zelf deelneemt aan het geweld, in de zin dat ook hij slaat en schopt, is er sprake van medeplegen. Voor medeplegen is een nauwe en bewuste samenwerking vereist.

Schokkende beelden

De schokkende beelden laten jongeren zien die de slachtoffers schoppen en slaan, in het gezicht spugen en een biljartkeu in de mond duwen. De slachtoffers moeten de schoenen likken van de jongens, spuug van de grond oplikken en zich opdrukken. Een pistool wordt tegen het hoofd van het slachtoffer gehouden en er wordt over iemand heen geplast. Het slachtoffer moet de jongens ‘meneer’ noemen en veelal op de knieën het geweld ondergaan. 

Beloning

De jongens die het geweld uitvoeren, verklaren dat zij een beloning ontvangen van de verdachte in de vorm van geld, kleding, dure horloges en rondjes in de kroeg. Als de jongens tegenstribbelen, dreigt de verdachte ermee dat ze zelf slachtoffer kunnen worden, dat hun familie iets wordt aangedaan of dat de filmpjes openbaar gemaakt worden.\

Koning van Wittevrouwenveld

De verdachte was naast jeugdwerker bij de Stichting Trajekt ook voorzitter van voetbalvereniging De Geusselt en de carnavalsvereniging van de Maastrichtse wijk Wittevrouwenveld. Daarnaast was hij actief in de kerk. De jongeren geven aan dat zij absoluut geen ruzie willen met de 'koning van Wittevrouwenveld'  

Strafeis

De officier van justitie op zitting: "Is er sprake van een uit de hand gelopen 'methode'? Of is er platweg sprake van sadomasochistische, pedofiele filmpjes waar de verdachte genot aan ontleent? Het OM is van mening dat er sprake is van dat laatste. Het stiekeme, het onnavolgbare excuus van de verdachte en het gebruik van koosnaampjes zijn sterke aanwijzingen dat de verdachte iets anders op het oog heeft bij het maken van de filmpjes. Hoewel het door de verdachte krachtig wordt ontkent, lijkt er sprake te zijn van een sadomasochistische voorkeur voor jonge jongens. In dit beroep heb je een zware verantwoordelijkheid en zijn de gedragingen van de verdachte zeer verwijtbaar. De jongeren bij Trajekt zijn kwetsbaar en verdienen nu juist een stevige steun in de rug. Naar het standpunt van het OM is er voldoende bewijs voor het aanzetten tot mishandeling en vernedering met voorbedachten rade van kwetsbare jongeren." Het OM eiste vandaag vijf jaar cel. De slachtoffers eisten schadevergoedingen tot 20.000 euro.

Vrijheid

De verdachte is 6 oktober 2021 aangehouden en mocht sindsdien, in tegenstelling tot de wens van het Openbaar Ministerie, zijn proces in vrijheid afwachten onder een aantal voorwaarden. Een daarvan is een contactverbod met alle slachtoffers en hun familie.

De rechtbank Limburg doet over twee weken uitspraken in deze zaak.

Public Prosecution Service demands five years in prison for youth worker inciting vulnerable youths to violence.

Summary

[Mariaberg | Friday January 16, 2024] The Public Prosecution Service Limburg (OM) is demanding a five-year prison sentence for a 48-year-old man from Maastricht. According to the Public Prosecutor's Office, he, as a youth worker at Stichting Trajekt, incited young people to assault and humiliation for years. This allegedly occurred between 2007 and 2021. Based on the police investigation, the Public Prosecutor's Office suspects the man of inciting nine underage and vulnerable boys to assault and humiliate three other boys. The incidents took place in Wittevrouwenveld neighborhood. The headquarters of Stichting Trajekt is located in the Mariaberg neighborhood.

The case came to light in 2021 when a mother confiscated her 14-year-old son's phone as a punishment. She then discovered disturbing chat messages, photos, and videos between her son and the suspect. At that time, the suspect was working as a youth worker at Trajekt. The son was an intern at 'De Soos,' a youth club operated by Trajekt, and thus came into contact with the suspect. The parents handed over the contents of the phone to the police for further investigation.

Years of abuse

The investigation reveals that since 2007, the suspect incited nine underage boys to assault and humiliate three other boys. He recorded these abuses with his phone, claiming it was a pedagogical method. However, the public prosecutor does not agree with this assertion. It is more plausible that the suspect enjoys carefully planned abuses executed by vulnerable youths. None of the boys are aware that the victim knows about the abuse and receives money for it. The three victims, in turn, believe they are participating in a film or that the suspect wants to see how far the boys will go. Although the suspect does not personally engage in violence, such as hitting and kicking, there is complicity. Complicity requires close and conscious collaboration.

Shocking footage

The shocking footage shows youths kicking and hitting the victims, spitting in their faces, shoving a billiard cue into their mouths, making them lick the boys' shoes, lick spit off the ground, and do push-ups. A gun is held against the victim's head, and someone urinates on them. The victim must address the boys as 'sir' and often endure the violence on their knees.

Reward

The boys carrying out the violence claim that they receive rewards from the suspect, such as money, clothing, expensive watches, and rounds at the pub. If the boys resist, the suspect threatens them with becoming victims themselves, harm to their families, or the public release of the videos.

King of Wittevrouwenveld

In addition to being a youth worker at Trajekt, the suspect was also the chairman of De Geusselt football club and the carnival association in the Maastricht Wittevrouwenveld neighborhood. He was also active in church. The youths express that they absolutely do not want to have conflicts with the 'king of Wittevrouwenveld.'

Prosecution's demand

The prosecutor in court stated, "Is this a method that got out of hand? Or are these simply sadomasochistic, pedophilic videos that the suspect derives pleasure from? The Public Prosecutor's Office believes it is the latter. The suspect's secretive behavior, inexplicable excuses, and the use of nicknames are strong indications that the suspect has different intentions in making the videos. Despite the vehement denial by the suspect, there seems to be evidence of a sadomasochistic preference for young boys in this profession where one carries a heavy responsibility. The suspect's actions are highly reprehensible. The youths at Trajekt are vulnerable and deserve strong support. According to the OM, there is sufficient evidence for incitement to assault and humiliation with premeditation of vulnerable youths." The Public Prosecutor's Office demanded a five-year prison sentence today. The victims sought compensation ranging up to €20,000.

Freedom

The suspect was arrested on October 6, 2021, and has been allowed to await his trial in freedom under certain conditions since then, contrary to the Public Prosecution Service's request to be placed on remand awaiting trail. One of these conditions is a no-contact order with all victims and their families. The Limburg court will render its verdict in two weeks in this case.